راهکارهای طلایی خانگی برای کنترل، کاهش و رفع شوره سر