نقش حواس پنجگانه و چگونگی استفاده از آن در آرامش گرفتن