شناخت پوست چرب، علل به وجود آمدن آکنه و مراقبت از پوست چرب