آیا استفاده از اسکراب لب در روتین مراقبت صورت ضروری است؟